Eliasova

Mgr. Janka Eliášová

psychologička, psychoterapeutka
Janka-Eliasova

Odkedy som seba vnímala ako samostatnú bytosť, vždy ma fascinovala ľudská jedinečnosť, individualita prežívania i rozdiely v správaní. Každý je iný, všetci sme jedineční. Toto rozhodovalo aj pri výbere smeru môjho povolania a štúdia na VŠ.

Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta (2002 – 2007)

 • Jednoodborové magisterské štúdium psychológie

Už počas štúdia ma pochytil materinský inštinkt, ktorým som sa nechala doslova ovládnuť a tak prišli na svet moje tri deti, ktoré neustále napĺňajú môj život novými výzvami aj radosťami. Sú mi často inšpiráciou i pri mojich záľubách, kam určite patrí literatúra a to nielen jej konzumácia, ale i tvorba.

Publikujem články z oblasti psychológie v najčítanejšom mamičkovskom časopise Mama a ja:

 • Detský hnev (jún 2016)
 • Rivalita medzi súrodencami (október 2016)
 • Ako v dieťati vytvárať pocit vlastnej hodnoty? (november 2016)
 • Hranice vo výchove (december 2016)

Napriek tomu, že je pre mňa materstvo vysokou hodnotou, už počas druhej rodičovskej dovolenky som cítila potrebu naďalej sa profesijne rozvíjať a tak som sa v r. 2009 prihlásila do výcviku v psychoterapii. Geštalt terapia pre mňa od vtedy nepredstavuje len psychoterapeutický smer, prostredníctvom ktorého môžem pomáhať iným. Geštalt terapia ma natoľko oslovila, že je pre mňa skôr životným štýlom.

Dlhodobý výcvik v Geštalt psychoterapii, Dialóg-inštitút pre výcvik v Geštalt psychoterapii (2009 – 2013)

Psychoterapeutická prax, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku (2010)

Supervízne workshopy – pod vedením amerického geštalt psychoterapeuta Jaya Lewina (2012, 2014, 2016)

Sexualita a intimita vo vzťahoch, workshop so zahraničnou lektorkou Nancy Amendt-Lyon (2016)

Po ukončení dvojitej materskej dovolenky som nastúpila na skrátený úväzok psychológa v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (bývalé DIC) v Trnave, mám tiež skúsenosti s prácou s deťmi v detskom domove ako i s rodinami v rôznych náročných životných situáciách (v rámci spolupráce n.o. Kľúč s ÚPSVaR Trnava).

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Trnava (od r. 2010)

 • Psychologička – odborné služby z oblasti školskej, pedagogickej a poradenskej psychológie. Diagnostika porúch psychického vývinu, vývinovej úrovne, intelektu, školská zrelosť, odklad školskej dochádzky, psychologické poradenstvo, intervencia. Emocionálne problémy, problémy so správaním. Odborná a metodická pomoc školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom.

Detský domov Compass, Hlohovec (2011)

 • Psychologička – individuálna a skupinová práca.

Kľúč, n.o. – výchovný a sociálny projekt v spolupráci s ÚPSVaR Trnava (2011 – 2012)

 • Výchovný a sociálny program, psychologička, lektorka.

Poradenstvo – psychoterapia

Pracujem s deťmi:

 • už od predškolského veku
 • dospievajúcimi
 • adolescentmi

Emocionálne problémy – strachy, úzkosti, hnev a agresivita, smútok a depresia.
Ťažkosti v adaptácii na materskú školu.
Problémy so začlenením sa do kolektívu Základnej školy.
Problémy v správaní:

 • Neprimeraný hnev
 • Nočné pomočovanie
 • Poruchy príjmu potravy
 • Ťažkosti pri nadväzovaní sociálnej väzby
 • Reakcia na rozvod rodičov
 • Spracovanie traumatických udalostí
 • Výskyt zdravotných, psychosomatických ťažkostí (bolesti hlavy, brucha, „necítim sa dobre“, neurotické tiky), ak lekár vylúčil fyzické ochorenie

S dospelými:

Poskytujem individuálnu psychoterapiu a párovú psychoterapiu.

Riešenie emocionálnych problémov – strachy, úzkosti, zvládanie hnevu a agresivity, depresie.

Problémy v komunikácii, problémy alebo nespokojnosť vo vzťahoch s ľuďmi.

Zvládanie náročných životných období a kríz.

Podpora v náročných životných situáciách ako sú:

 • Rozvod
 • Ochorenie alebo strata blízkej osoby
 • Krízy v manželstve a partnerstve
 • Psychosomatické problémy

Na sedenie je potrebné sa vopred objednať.

V prípade, že sa jedná o maloleté dieťa, prvé sedenie sa koná bez prítomnosti dieťaťa – rodič ma oboznámi s problémom, ktorý ho privádza, kladiem otázky o anamnéze, celkovom doterajšom vývine dieťaťa a vývine a okolnostiach problému. To je lepšie bez prítomnosti dieťaťa, ktoré je veľmi citlivé a vnímavé na (často) negatívne alebo chúlostivé informácie o sebe. Na ďalšie sedenie je prizvané i dieťa a potom spolu s rodičmi zhodnotíme a navrhneme ďalší postup.

Psychologické poradenstvo a terapia individuálne sedenie (50 minút)

30€

Párová terapia (90 minút)
40€

V prípade vašej nepriaznivej finančnej situácie (materská dovolenka, študenti a pod.) je možné dohodnúť sa na sume individuálne.

Storno poplatok ­menej ako 24 hodín pred dohodnutým termínom je 100% ceny.

Platba prebieha v hotovosti po stretnutí alebo prevodom na účet pred stretnutím.

Dohodnite si stretnutie