Blog

Čo je to SLEA ?

SLEA

Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu vznikla v r. 2012 ako občianske združenie nadväzujúce na českú Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, ktorá je činná od r. 1996. Ich cieľom je najmä odborné vzdelávanie v oblasti existenciálnej analýzy a logoterapie formou dlhodobých psychoterapeutických výcvikov, organizovaním odborných konferencií a seminárov, publikačná činnosť a vytváranie priestoru pre dialóg v oblasti psychoterapie. Česká aj slovenská SLEA nadväzuje na rakúsku Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse (GLE), ktorá rozvíja jednak pôvodnú logoterapiu V. E. Frankla (zameranie sa na dimenziu zmysluplného v živote človeka), ale vychádza aj z existenciálnej analýzy A. Längleho (teória základných osobných motivácií, osobné naplnenie života človeka).

Zatiaľ čo pôvodná Franklova logoterapia smerovala viac k sebapresahu a odovzdaniu človeka svojmu zmysluplnému poslaniu, jeho žiak A. Längle sa zameral na hlbokú sebareflexiu, rozvíjanie vzťahu k sebe a k hodnotám, k autentickému zaujímaniu postojov a schopnosti sa rozhodovať sám za seba. Zmysluplnosť prichádza ako zavŕšenie týchto vnútorných procesov (až človek nájde seba samého, vie sa autenticky odovzdať zmysluplnej úlohe).

Existenciálna analýza a logoterapia vo vzájomnej nadväznosti, prepojenosti a celistvosti spĺňajú kritériá Európskej asociácie pre psychoterapiu (EAP) pre výkon psychoterapie ako samostatnej liečebnej metódy.

Viac na www.slea.sk

 

Atorka článku: Mgr. Lucia Kubinová, PhD.

Všetky práva vyhradené.

Zuzana Valábková
SLEA Spoločnosť pre logoterapiu a existenciálnu analýzu vznikla v r. 2012 ako občianske združenie nadväzujúce na českú Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu, ktorá je činná od r. 1996. Ich cieľom je najmä ...